Styreleder: Sigrid Karlsen Kosnes
leder@bibk.no/932 94 355


Nestleder: Roy Mikalsen
roy@bibk.no/


Kasserer: Ole Martin Ramstad
kasserer@bibk.no


Styremedlem: Dag Ragnar Vikjord

Styremedlem: Victoria Hansine Jamtli

Styremedlem: Tanja Rosita Berg


Varamedlem: Cato Vinje Johansen

Varamedlem: Emil Eken


Sportslig leder: Cato Vinje Johansen catovj@gmail.com


Powered by: Bloc